ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอัจฉราวดี ศรีโมรส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรธิวา โยธาวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจินตนา พุ่มไสว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจันทร์สุดา ผาเวช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปฏิมา ปาลศรี
ครู คศ.1

นางสาวฐิตินันท์ ชีน
ครูผู้ช่วย