ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพิชัย ศรีชาติ
ครู คศ.3

นายวิษณุ ฉิ่งเล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2