ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณรงค์ พิทักษ์ชลทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายพิชัย ศรีชาติ
ครู คศ.3

นายวิษณุ ฉิ่งเล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2