ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพิชัย ศรีชาติ
ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ ปัญโญนันท์
ครูผู้ช่วย