ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเพ็ญสิณี รัตตนวิเชียร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิชาติ จุลพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนีรนุช สุพัฒนุกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวลดาวัลย์ พ้นภัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2