ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเพ็ญสิณี รัตตนวิเชียร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนีรนุช สุพัฒนุกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุนิสา อัมพรวรรณ
ครูผู้ช่วย

นายนัทวุฒิ อนุรักษ์รัตนากร
ครูผู้ช่วย