ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางทิพย์อุบล แสนภูวา
ครู คศ.3

นายชาติ ยิ้มละมัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2