ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางทิพย์อุบล แสนภูวา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายชาติ ยิ้มละมัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายส่งศักดิ์ สร้อยสังวาฬ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2