ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทรรณรต สุวรรณจินดา
ครู คศ.1

นางสาวอาภัสรา คนงาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวณิชาดา​ นวลพลับ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายองอาจ อารมณ์ฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศิริวิมล นิยมไทย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4