ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอทิติย์ ชูตระกูลวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวหนึ่งฤทัย เทพพิทักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวน้ำฝน โสมรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศศิธร จิตเสนาะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุชาดา จอมเกษม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3