ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอทิติย์ ชูตระกูลวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิษณุ ฉิ่งเล็ก
ครู คศ.2

นางสาวน้ำฝน โสมรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศศิธร จิตเสนาะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุชาดา จอมเกษม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายธนัช วิบูลย์ศิริชัย
ครู คศ.1

นางสาววรรณภา นิลพันธ์
ครู คศ.1