ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกุลนิดา ชูกำลัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทิมา จิตรตั้งตรง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเตือนใจ แสงกล่ำ
ครู คศ.1

นางสาวกัญญาพัชร เล้าอรุณ
ครูอัตราจ้าง