ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกุลนิดา ชูกำลัง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทิมา จิตรตั้งตรง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3