ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัทยา คีรีศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพีระวัฒน์ เจริญรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3