ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่าย STATASA
ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนิสิตภาควิชาสถิติ คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาจัดค่าย STATASA เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (Design Thinking)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,19:57   อ่าน 274 ครั้ง