ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารต่อใบประกาศวิชาชีพครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.98 KB 72980
บันทึกข้อความขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 75029
กลยุทธโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 73043
รายงาน SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 535.7 KB 73070
มาตรฐานการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 146.8 KB 73135
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 73201
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 729 KB 73212
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 260.21 KB 73217
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.62 KB 73314