ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารต่อใบประกาศวิชาชีพครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.98 KB 26
บันทึกข้อความขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 721
กลยุทธโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 93
รายงาน SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 535.7 KB 121
มาตรฐานการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 146.8 KB 161
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 247
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 729 KB 265
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 260.21 KB 265
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.62 KB 286