ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 190
กลยุทธโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 44
รายงาน SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 535.7 KB 63
มาตรฐานการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 146.8 KB 76
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 197
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 729 KB 214
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 260.21 KB 215
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.62 KB 212