ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกข้อความขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 449
กลยุทธโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 75
รายงาน SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 535.7 KB 102
มาตรฐานการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 146.8 KB 116
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 233
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 729 KB 251
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 260.21 KB 247
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.62 KB 254