ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารต่อใบประกาศวิชาชีพครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.98 KB 10
บันทึกข้อความขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 636
กลยุทธโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 82
รายงาน SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 535.7 KB 109
มาตรฐานการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 146.8 KB 125
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 237
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 729 KB 255
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 260.21 KB 253
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.62 KB 261