ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารต่อใบประกาศวิชาชีพครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.98 KB 37453
บันทึกข้อความขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 39558
กลยุทธโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 37516
รายงาน SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 535.7 KB 37544
มาตรฐานการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 146.8 KB 37639
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 37680
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 729 KB 37709
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 260.21 KB 37693
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.62 KB 37816