ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารต่อใบประกาศวิชาชีพครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 285.98 KB 93686
บันทึกข้อความขอเวลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 369.5 KB 95790
กลยุทธโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.64 KB 93748
รายงาน SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 535.7 KB 93777
มาตรฐานการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 146.8 KB 93857
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 44.31 KB 93910
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 729 KB 93921
แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา ด้านที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 260.21 KB 93925
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 559.62 KB 94031